Regulamin sklepu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepi internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.gotowynatrening.pl i skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedającym jest firma Trener Osobisty Michał Potucha, ul. Skowrońskiego 10/5, 40-019 Katowice NIP 9542709886 zwana także zamiennie “Usługodawcą”.
 3. Sklep Internetowy www.gotowynatrening.pl przestrzega bezwzględnie obowiązujących praw konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W konsekwencji, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
SPIS TREŚCI
 1. Definicje
 2. Zasady ogólne
 3. Składanie zamówień
 4. Koszty i termin wysyłki
 5. Płatności
 6. Odstąpienie od Umowy
 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 8. Reklamacja towaru
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Zmiana regulaminu
 12. Postanowienia końcowe
§ 1. DEFINICJE
 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – Trener Osobisty Michał Potucha, ul. Skowrońskiego 10/5, 40-019 Katowice NIP 9542709886 . To podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma lub produkt wirtualny do pobrania, prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gotowynatrening.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2. ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gotowynatrening.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy Gotowy Na Trening prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Sklep Gotowy Na Trening oferuje produkty wirtualne do pobrania.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować: (1) komputerem stacjonarnym, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym posiadającym dostęp do Internetu; (2) aktywnym kontem poczty elektronicznej (tzw. e-mail); (3) przeglądarką internetową Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Produkty wirtualne oferowane w sklepie Gotowy Na Trening objęte są prawami autorskimi. Zabrania się powielania, sprzedawania i udostępniania ich osobom trzecim bez zgody autora.
§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.gotowynatrening.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, który może zostać przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym Tpay lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą .
§ 4. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
 1. W przypadku produktów wirtualnych klient otrzymuje link do pobrania produktu na podany adres email.
§ 5. PŁATNOŚCI
 1. Na każdy sprzedany towar Usługodawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPay.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Klient zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji gdy Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, to po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są dobrowolnie oraz zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub świadczenia Usługi dodatkowej.
 3. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 4. Z uwagi na fakt, iż dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji Zamówienia, mogą one być przekazane: (1) w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – podmiotom obsługującym tę formę płatności; (2) podmiotom odpowiedzialnym za wysyłkę wiadomości email w przypadku zapisu na newsletter.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub realizacji usługi dodatkowej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy lub świadczenia usługi.
 6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku “Potwierdzam zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adresgotowynatrening@gmail.com
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 8. REKLAMACJA TOWARU
 1. Klient może zgłosić reklamację do Sklepu Gotowy Na Trening, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony ebook okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 10. ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu www.gotowynatrening.pl

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.gotowynatrening.pl Zagrożenie mogą wystąpić jedynie potencjalne, jednakże powinny być brane pod uwagę, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, − wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy Klient ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub też jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.gotowynatrening.pl. W przypadku skorzystania z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy dostępne na trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty e-mail. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie otrzymane przez Usługodawcę od Klienta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pacjenta użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient może odstąpić od umowy, ale spoczywa nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy prawo o konsumentach.

Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 1. Adresat
Trener Osobisty Michał Potucha ul. Skowrońskiego 10/5 40-019 Katowice gotowynatrening@gmail.com
 1. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.
Shopping Cart